فشار خون بالا در بارداری
بارداری

فشار خون بالا در بارداری

فشار خون بالا در بارداری

افزایش فشار خون یکی از اختلالات شایع دوران بارداري و علت عمده مرگ و میر و ناخوشی هاي مادري و جنینی در سراسر جهان محسوب می شود

افزایش فشارخون در دوران بارداري به معناي فشار سیستولی مساوي یا بیشتر از 140 میلی متر جیوه و فشار

دیاستولی مساوي یا بیشتر از 90 میلی متر جیوه می باشد.

افزایش فشار خون در نیمه دوم بارداري و با عدم وجود پروتئینوري از پره اکلامپسی افتراق داده می شود.

اختلالات فشار خون بصورت کلی تقریبا در 12_22 درصد بارداري ها و در ایران ( 1385 ) شیوع پره اکلامپسی

2/5 درصد گزارش شده است .

عوارض فشار خون دوران بارداری

افزایش فشار خون در بارداري باعث عوارض متعدد جنینی و مادري از جمله افزایش مرگ و میر جنینی و نوزادی ،وزن کم برای سن حاملگی ، زایمان پره ترم  ,محدودیت رشد داخل رحمی ، کند شدن زودرس جفت ، افزایش زایمان به روش سزارین ، نارسایی قلبی ، نارسایی کلیه ، ایجاد سندروم help می شود.

همچنین افراد مبتلا به پرفشاری خون در دوران بارداری خطر بالایی در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی ، دیابت و چاقی در زندگی آینده دارند.

عوامل ایجاد فشار خون دوران بارداری 

چه کسانی در معرض فشارخون حاملگی قرار دارند.

از عوامل خطر عمده ی ایجاد کننده افزایش فشار خون در بارداری می توان به :

حاملگی اول ، سن بالا ، شاخص بالای توده ی بدن قبل از بارداری ، چند قلویی ، نژاد ، دیابت ، سابقه ی پرفشاری خون ، فعالیت فیزیکی در اوایل بارداری و وضعیت اجتماعی اقتصادی ضعیف اشاره کرد.

پیشگیری

علی رغم مشکل آفرین بودن و عوارض متعدد این اختلال ، درمان مشخصی برای آن وجود ندارد.تاکنون مدرکی مبنی بر بهبود پیامد بارداری یا فواید جنینی با استراحت مطلق یا نسبی در بستر به دست نیامده ، همچنین تغییر در رژیم غذایی نیز در فراهم آوردن فواید مادری و جنینی ناموثر است.یکی از روش های رایج درمان دارویی است.آنچه بیشتر درما ن دارویی را زیر سوال می برد این مسآله است که تاکنون اثر محافظتی داروهای ضدفشار خون در موارد پرفشاری خون بارداری و مزمن در مقابل پره اکسامپسی به اثبات رسیده.

علایم فشارخون بارداری

علائم:

١-فشار خون سیستولیك بیشتر از 140 يا دياستولیك بیشتر از 90 میلي متر جیوه

١كیلو گرم در

٢-افزايش ناگھاني وزن بیش از1/5 کیلوگرم در ھفته

٣-وجود پروتئین در ادرار

۴-سردرد و اختلال ديد

۵-سوزش سردل

۶-ورم دست و پا

٧-تنگي نفس

٨-تھوع و استفراغ

٩-تغییر سطح ھوشیاري

١٠ -كم شدن ادرار

درمان

فشار خون بالا در بارداری چند استدرمان سرپايي: به استثناي خانم ھاي اول زا فشار خون كمتر از 140 و 90  بدون وجود پروتئین در ادرار را میتوان بطور سرپايي كنترل كرد.استراحت بیشتر در طول روز و ويزيت 2 بار در ھفته ضروريست و بايد مراقب علائم سردرد،تاري ديد و سوزش سردل ھم بود.

درمان در بیمارستان :در صورت فشار خون بیشتر از140 سیستولیک و 90 دياستولیک  بايد بیمار در بیمارستان بستري شودو اقدامات درماني انجام شود و در صورت پره اكلامپسي شديد فشار خون بیشتر از  160سیستولیك و 110 دياستولیك  بیمار بايد سريعا بستري شود و ختم حاملگي

انجام شود.

*سولفات منیزيوم بصورت عضلاني يا وريدي جھت پیشگیري از تشنجاتي كه ممكن است بوجود آيد لازم است و تا 24 ساعت

پساز زايمان ادامه مییابد.

*فشار خون خون حاملگي معمولا تا 2 ھفته بعد از زايمان بھبود مییابد در غیراينصورت بیماربايد به پزشك مراجعه نمايد.

مراقبت ھاي پرستاري در فشارخون حاملگي:

فشار خون بالا در بارداری چند است

*ھفته اي يكبار جھت كنترل فشارخون به درمانگاه مراجعه نمايید.

*ھنگام كنترل فشار خون بھتر است روي دست چپ بخوابید و ازدست راست شما فشار خون گرفته شود.

*استراحت نسبي داشته باشید و از كار وفعالیت سنگین و خسته كننده بپرھیزيد.

*ھنگام استراحت سعي كنید بیشتر به پھلو چپ بخوابید .

*روزانه حداقل 8 لیوان مايعات بنوشید.

*از غذاھاي حاوي فیبر ، سبوس ، میوه ھا و سبزيجات بیشتر استفاده كنید و غذاھاي خیلي چرب ، شور و ترشیجات كمتر مصرف

كنید.

*نیازي به كم كردن مصرف نمك نمیباش . البته از مصرف بیش از حد نمك خوداري نمايید.

*از مصرف الكل خوداري نمايید.

*در صورت كاھش حركات جنین ، پس از صرف غذا يك ساعت روي دست چپ بخوابید و تمام حركات جنین را بشماريد ، در صورتیكه از چھار حركت كمتر بود حتما به نزديك ترين مركز درماني مراجعه نمايید.

*در صورت استراحت كامل ، ھر لحظه يك عضله بدن را شل و سفت نمايید.پا و دست خود را بچرخانید و عضلات بازو را شل نمايید.

*سعي كنید به اطرافیان و محیط احساس خوبي داشته باشید و با تداعي خاطرات خوب به سلامت خود كمك كنید.

*يك موزيك آرام به آرامش ما كمك می نمايد.

* 2 ھفته بعد از زايمان براي كنترل فشار خون به يك مركز درماني مراجعه نمايید.

*تورم ظرف يك ھفته و فشار خون ظرف ٢ ھفته به حالت طبیعي برمیگردد.

 * 3 ھفته بعد براي انتخاب روش پیشگیري از بارداري مراجعه نمايید.

*در صورتیكه قبل از بارداري فشارخون يا بیماري كبدي نداشته ايد فشار خون حاملگي ممنوعیتي براي استفاده از قرصھاي ضد

بارداري پساز زايمان ايجاد نمیكند.

*فشار خون حاملگي مانعي براي مصرف قرصھاي آھن در دوران بارداري و بعد از زايمان نمیباشد.

*استراحت در محیط آرام با نور كم