خانم مژده مردانی
معرفی بانوان موفق ورزشکار

خانم مژده مردانی

انم مژده مردانی 
متولد67/3/2

_رشته ورزشی: کاراته
_دانشجوی فوق لیسانس مدیریت ورزش وتربیت بدنی
_مقام دوم مسابقات بین المللی درسال 91
_مقام اول المپیک ناشنوایان 2013صوفیه بلغارستان
_مقام سوم مسابقات جهانی 2017سامسون ترکیه