حرکات ورزشی ضدآرتروز
ورزش بانوان، ورزش بانوان

حرکات ورزشی ضدآرتروز

ورزش دست و مچ و زانو


۱. انگشتان خود را به هم برسانید. انگشتان خود را در محدوده وسیعی پخش کنید. دایره ایجادشده را به عقب و جلو ببرید. شست خود را دور از کف دستتان بکشید. سپس شست خود را برگردانید تا بتواند نوک انگشتان دیگر را لمس کند.

توجه: اگر انگشتانتان کمی سفت شده است، بعد از یک دوش آب گرم، این ورزش ها را در یک سطل پر از آب گرم انجام دهید. اگر صبح قبل از بلند شدن ار رختخواب، دچار سفتی و سختی عضلات می شوید، این ورزش ها را انجام دهید.

۲. ساعد خود را روی دسته صندلی، آرام بگذارید. ساعد خود را برگردانید تا کف دست ها رو به سقف باشند. بعد دوباره ساعد را برگردانید تا کف دستان رو به کف زمین باشد. توجه کنید در این نوع ورزش باید آرنج ثابت باشد.

۳. ساعد خود را روی دسته صندلی آرام بگذارید. باید آرنج ثابت باشد. سپس، مچ دست را به طرف بالا و پایین ببرید.

ورزش برای گردن

۱. چانه خود را چین دهید (غبغب ایجاد کنید). احساس کشیدگی در پشت گردن خواهید داشت.

نکته: اگر شما دچار آرتریت روماتویید هستید، این ورزش را انجام ندهید.

۲. چانه خود را در همان وضعیت قرار دهید. سپس سر خود را به سمت راست و چپ بچرخانید.

۳. چانه خود را در همان وضعیت قرار دهید. سپس گوش راست خود را به شانه راست و گوش چپ را به شانه چپ نزدیک کنید.

نکته: تمام این ورزش ها را در حال نشسته یا ایستاده انجام دهید.

از چرخاندن دورانی گردن دوری کنید.

ورزش برای شانه

۱. آرام شانه ها را بالا و پایین بیندازید.

۲. شانه ها را در هر دو جهت بچرخانید.

۳. دستان خود را به طرف بالا بکشید.

۴. هر دو دست خود را پشت سر بگذارید. دو آرنج خود را به هم نزدیک و از هم دور کنید. سر باید ثابت باشد.

۵. دستان خود را بر شانه ها بگذارید. دست راست بر شانه راست و دست چپ بر شانه چپ. آرنج را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه ها بچرخانید.

توجه: تمام این ورزش ها را در حال ایستاده یا نشسته انجام دهید. اگر باعث سرگیجه می شود، از ادامه آنها خودداری کنید.

ورزش برای مفصل زانو

۱. روی صندلی بنشینید. زانوهای خود را خم و راست کنید. این ورزش باعث کاهش خشکی مفاصل می شود.

۲. روی زمین بنشینید. زانوهای خود را به طرف سینه خم کنید و بعد آرام پای خود را صاف پایین بیاورید.