تفاوت تست اچ‌پی‌وی و پاپ اسمیر چیست؟
بهداشت بانوان

تفاوت تست اچ‌پی‌وی و پاپ اسمیر چیست؟

تفاوت تست اچ‌پی‌وی و پاپ اسمیر چیست؟تست پاپ اسمیر برای شناسایی سلولهای غیر عادی در دهانه رحم است که اگر درمان نشوند به صورت بالقوه میتوانند به سرطان دهانه رحم منجر شوند. پزشک نمونه ای از سلولهای این قسمت را برمیدارد و زیر میکروسکوپ مشاهده میکند. اینکه فواصل غربالگری شما باید چه مدت باشد بستگی به سن و وضعیت کنونی و پیشین سلامت شما دارد. برای تعیین زمان مناسب غربالگری با پزشک خود مشورت کنید. تست HPV برای شناسایی حضور این ویروس بر روی دهانه رحم است. انواعی از این ویروس میتواند به سرطان دهانه ختم شود که پزشک حضور آنها را با نمونه ای که از دهانه میگیرد بررسی میکند. این تست با واکسن HPV متفاوت است. براساس دستورالعمل سازمان خدمات پیشگیری ایالت متحده)USPSTF(، لازم است زنان بین ٣٠ تا ۶۵ سال هر ۵ سال غربالگری شوند و تستهای پاپ اسمیر و HPV برایشان انجام گیرد. این سازمان تست HPV را برای زنان زیر ٣٠ سال توصیه نمیکند.