تغذیه ی ماه هفتم برای وزن گیری جنین
بارداری

تغذیه ی ماه هفتم برای وزن گیری جنین

تغذیه از ماه ۷ برای وزنگیری جنین بسیار مهم است و مادر میبایست بر روی مواد غذایی که برای وزنگیری جنینش مفیدست متمرکز شود.
 

تغذیه ماه هفت بارداری افزایش وزن جنین

آغاز ماه 7 بارداری یعنی آغاز سه ماهه آخر بارداری است. در واقع شما به زمان تولد نوزاد بسیار نزدیک شده اید. هنگامی که شما در 7 ماهگی بارداری هستید، رژیم غذایی خود را باید بر روی افزایش وزن نوزاد که به زودی متولد خواهد ش متمرکز کنید. برای رشد مناسب و سالم جنین، هر روز 450 کالری اضافی در هر روز باید دریافت کنید. کلید آن هم خوردن در آرامش است.


 رژیم غذایی ماه 7 بارداری: